ReNew Budget Interieurstyling

Woon en Verkoopstyling

Privacyverklaring

Renew Budget Interieurstyling respecteerd de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen laten uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.


ARTIKEL 1 WETTELIJKE BEPALINGEN

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Renew Budget Interieurstyling. Gevestigd, Bernhardstraat 17 5351 BT Berghem, KvK 72477784

Ook wel te noemen de “beheerder”


ARTIKEL 2 DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1 Uw persoonsgegevens worden verzameld door Renew Budget Interieurstyling. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direkt of indirekt kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer , locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2 Wij verwerken de volgende gegevens van u:

Naam, adresgegevens,emailadres en telefoonnummer


ARTIKEL 3 DOEL VAN DE VERWERKING

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: Facturatie en Naslagwerk advisering.


ARTIKEL 4 REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een papieren en elektronisch register. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden gebruikt.


ARTIKEL 5 UW RECHTEN MBT UW GEGEVENS

1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: [email protected]

2 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs met daarop uw handtekening en uw adres waarop men met u contact kan opnemen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op dit verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan deze termijn verlengt worden naar 2 maanden.


ARTIKEL 6 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

In geval van schending van enige wet of regelgeving, waarvan de betrokkkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


ARTIKEL 7 COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

1 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen , stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected]

2 Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.


ARTIKEL 8 BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


ARTIKEL 10 CONTACT

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt u zich richten tot:

José Brands de Wit

[email protected]

06-41847473


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 september 2018 tot nader order.